Конкурс на
        стипендію від КМ-БуксОФІЦІЙНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЇ ВІД ВИДАВНИЧОЇ ГРУПИ КМ-БУКС
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.


1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1.    Організатор конкурсу на здобуття стипендії — ТОВ «Видавнича група КМ-Букс» (надалі – Організатор). 

1.2.    Мета конкурсу — підвищення життєвого рівня студентів та заохочення їх за успіхи у навчанні. 

1.3.    Цими Умовами визначається проведення конкурсу на здобуття стипендії від «Видавничої групи КМ-Букс» (надалі – Конкурс).  

1.4.    Переможці Конкурсу (надалі — Стипендіати) будуть визначені за критеріями, викладеними в даних Умовах.

 

2.  ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1.    Конкурс триває з 1 серпня 2018 року до 14 вересня 2018 року включно. 

2.2.    Заявки на участь Претендентів приймаються на розгляд з 1 серпня по 10 вересня 2018 року включно. 

2.3.    Результати Конкурсу будуть оголошені 14 вересня 2018 року.

 

3.  ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ПРО ЙОГО УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

3.1.    Інформування Претендентів про Умови та результати проведення Конкурсу проводиться шляхом розміщення Офіційних Умов в мережі Інтернет за посиланнями: http://kmbooks.com.ua/stipend  та  http://www.facebook.com/kmbooks.publishing

3.2.    Умови Конкурсу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду проведення Конкурсу.

3.3.    У разі зміни Умов чи термінів проведення Конкурсу, Організатор оголошує про це за посиланнями, зазначеними у п. 3.1. Такі зміни набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Умов. 

3.4.    Результати Конкурсу будуть оголошені за посиланнями, зазначеними у п. 3.1. та індивідуально кожному Стипендіату на його електронну адресу.

3.5.    У разі виникнення питань Претенденти можуть звертатися до Організатора за посиланнями, вказаними у п. 3.1. або за електронною адресою stipend@kmbooks.com.ua.


4.  ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

4.1.    До участі у Конкурсі допускається необмежена кількість Претендентів, які належним чином та в повному обсязі виконали Умови та відповідають цим Умовам. 

4.2.    Подані документи та заявка на участь, вказані у п. 7 приймаються українською мовою. 

4.3.    Заявка та комплект необхідних для участі документів, вказаних у п. 7 приймаються на електронну адресу stipend@kmbooks.com.ua

4.4.    Претендент має право брати участь у Конкурсі виключно в порядку і на умовах, визначених цими Офіційними Умовами.  

4.5.    Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Конкурсі  особи, які не виконали Умов участі в Конкурсі та/або порушили ці Умови, а також, коли Організатором встановлено факти порушення виконання цих Умов.

4.6.    Претендент, що не виконує / неналежно виконує дані Умови, втрачає право на подальшу участь у Конкурсі. 

4.7.    Беручи участь в Конкурсі, Претендент підтверджує, що згоден з цими Умовами.

 

5.  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІАТІВ

5.1.    Організатор Конкурсу на підставі поданих відповідних документів вказаних у п. 7 даних Умов розглядає заявки Претендентів та здійснює відбір кандидатур для отримання стипендій, виносить своє рішення.

5.2.    Офіційне рішення Організатора буде оголошено 14 вересня 2018 року та опубліковано за посиланнями, вказаними в п. 3.1.

5.3.    Рішення Організатора щодо визначення Стипендіатів є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.4.    Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту зі Стипендіатом Конкурсу, якщо персональні дані Претендента, зазначені в Заявці, вказані неправильно. Претенденти Конкурсу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

 

6. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ 

6.1.  Стипендії призначаються студентам денної форми навчання, які являються круглими сиротами, інвалідами з дитинства та інвалідами І – ІІ груп, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

6.2.   Стипендії призначаються відповідно до цих Умов за результатами конкурсного відбору Організатором Конкурсу.

6.3.   Стипендіатами стануть двоє учасників Конкурсу та будуть отримувати стипендію у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень щомісяця.

6.4.  За два роки навчання, за умови виконання правил отримання стипендії від КМ-Букс, кожен із Стипендіатів отримає 100 000 грн (сто тисяч гривень) без урахування оподаткування стипендії.

6.5.  Оподаткування стипендії провадиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор Конкурсу здійснює відрахування та сплату податку з доходів фізичної особи у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, а саме: 18% - податок з доходів фізичної особи та 1,5% - військовий збір.

6.6.   Стипендія призначається двічі у поточному навчальному році за результатами зимової та літньої екзаменаційної сесії.

6.7.   Студентам першого року навчання стипендія призначається до першого семестрового контролю за результатами Конкурсу.

6.8.   Стипендії продовжують виплачуватися відповідно до цих Умов на основі семестрового контролю оцінювання студента з першого числа місяця наступного після дати проведення такого оцінювання.

6.9.   Стипендії продовжують виплачуватися у тому разі, якщо Стипендіат виконує навчальний план за підсумками семестрового оцінювання та отримує прохідний бал для отримання стипендії, який за модульною системою освіти складає 83 балів і вище (4,75 – 5 балів за 5-бальною шкалою оцінювання).

6.10. Під час розрахунку прохідного балу успішності враховуються оцінки, отримані на екзаменах, диференційованих заліках, при захисті курсових робіт або проектів, а також оцінки, отримані за результатами проходження практики.

6.11. Стипендія виплачується незалежно від призначення інших стипендій.

6.12. Стипендії виплачуються раз на місяць у період з вересня по червень включно, протягом двох років за умови виконання п. 6.7.

6.13. Стипендії виплачуються раз на місяць до останнього дня поточного місяця на особисту картку Стипендіата.

6.14. Для підтвердження успішності у навчанні за результатами семестрового оцінювання Стипендіат повинен пред’явити нотаріально завірену копію залікової книжки або підписаний офіційний документ отриманий на кафедрі з печаткою ВНЗ.

6.15. Виплата стипендії припиняється у разі порушення стипендіатом Умов описаних у п. 6.7., у разі відрахування стипендіата із навчального закладу або від'їзду за кордон на навчання або роботу та з інших причин.

 

7.  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДИХ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

7.1.   Скан-копії документів, що підтверджують зарахування Претендента на перший курс вищого навчального закладу на денну форму навчання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

        Скан-копія довідки, що підтверджує сирітство чи інвалідність Претендента;

        Скан-копія шкільного атестату про успішність;

        Заповнена заявка-анкета Претендента на участь у Конкурсі у електронному варіанті, зразок за лінком: www.kmbooks.com.ua/stipend/anketa_km_books.docx

        Скан-копія заявки-анкети, заповненої та підписаної Претендентом.

7.2.    Всі необхідні документи необхідно надіслати на електронну адресу: stipend@kmbooks.com.ua

7.3.  Організатор Конкурсу залишає за собою право затребувати додаткову інформацію від Претендента.

 

8.  ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

8.1.    Претендентом на стипендію може стати абітурієнт, якого зараховано на  перший курс ВНЗ денної форми навчання, який є круглим сиротою, інвалідом з дитинства або інвалідом І – ІІ групи.

8.2.    Претендент на стипендію обов’язково повинен бути громадянином України.

8.3.    Вік претендента, який висувається на здобуття премії, не може перевищувати 20 років, на час його висування для участі у конкурсі на здобуття стипендії.

8.4.    Подавати заявку на стипендію має право абітурієнт, якого зараховано наперший курс ВНЗ незалежно від спеціальності.

8.5.    Організатор надаватиме перевагу тим Претендентам, які вступили на спеціальності пов’язані з гуманітарними науками, видавничими процесами.

 

9.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.  У випадку  виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Умов та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.2.  Факт участі у Конкурсі означає, що сам Претендент підтверджує ознайомлення з даними Умовами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Претендентом цих Умов або відмова Претендента від належного виконання цих Умов (в т. ч. механізму, порядку та строків проведення Конкурсу та/або отримання стипендії тощо) вважається відмовою Претендента від участі в Конкурсі та отримання стипендії. При цьому такий Претендент не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

9.3.   Беручи участь в Конкурсі, Претендент підтверджує, що згоден з цими Умовами, та дає свою згоду на:

9.3.1. Обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Конкурсу;

9.3.2. Безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу з маркетинговою метою, методами, які не суперечать чинному законодавству України;

9.3.3. Безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території України, і таке використання не буде відшкодовуватись Організатором Конкурсу та/або третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст..ст.296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

9.4.  Організатор Конкурсу забезпечує захист персональних даних Претендента від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, відповідно до чинного законодавства України.

9.5.    Організатор залишає за собою право:

9.5.1.   Не вступати у письмові переговори або інші контакти з Претендентами крім випадків, передбачених цими Умовами та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій;

9.5.2.   На свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Конкурсу, змінити ці Умови з обов’язковим оприлюдненням таких змін в мережі Інтернет за посиланнями вказаним у п.3.1. цих Умов, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, які знаходяться за межами розумного контролю Організатора та які впливають на виконання або належне проведення Конкурсу;

9.5.3.   Розміщувати рекламні матеріали про Конкурс на своєму та на будь-яких інших публічних ресурсах;

9.5.4.   Проводити інтерв’ю із Стипендіатами, публікувати отримані матеріали на  своєму сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах.

9.6.    Організатор не відшкодовує Претенденту будь-які витрати, пов’язані з участю у Конкурсі.

9.7.    Організатор залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Претендента.

9.8.    Організатор Конкурсу не несе відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.

9.9.    Організатор Конкурсу має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Умовами.

9.10.Організатор не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які можуть вплинути на терміни проведення Конкурсу або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням Конкурсу.

9.11.Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Стипендіатів Конкурсу.

9.12.Результати Конкурсу на стипендію є остаточними і оскарженню не підлягають.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Директора ТОВ «Видавнича група КМ-Букс»

від  27 липня 2018 року.